Cán Bộ Hiện Tại

Phạm Xuân Đình

Tổ Trưởng

Nguyễn Đức Mịch

Tổ Phó

Tập thể cán bộ của tổ